İngilizce’de en yaygın kullanılan 50 edat!

ingilizcede edatlar, arcticles in English

İngilizce’de en yaygın kullanılan 50 edat ve örnek cümleler içinde kullanılışları:

about

 • He talked about his trip to Japan. (Japonya’ya yaptığı yolculuktan bahsetti.)
 • This book is about space exploration. (Bu kitap uzay keşfi hakkında.)
 • She was worried about the exam. (Sınav hakkında endişeliydi.)

above

 • The airplane flew above the clouds. (Uçak bulutların üzerinde uçtu.)
 • There is a mirror above the sink. (Lavabonun üzerinde bir ayna var.)
 • Her grades are above average. (Notları ortalamanın üzerinde.)

across

 • We walked across the bridge. (Köprüyü geçerek yürüdük.)
 • The bank is across the street. (Banka caddenin karşısında.)
 • She looked across the room. (Odaya baktı.)

after

 • We will meet after the meeting. (Toplantıdan sonra buluşacağız.)
 • He came back after a week. (Bir hafta sonra geri geldi.)
 • They lived happily ever after. (Onlar sonsuza kadar mutlu yaşadılar.)

against

 • The boat was against the current. (Tekne akıntıya karşıydı.)
 • She leaned against the wall. (Duvara yaslandı.)
 • They voted against the proposal. (Teklife karşı oy verdiler.)

along

 • We walked along the beach. (Sahil boyunca yürüdük.)
 • The flowers along the path are beautiful. (Yol boyunca çiçekler güzeldir.)
 • He drove along the highway. (Otoyol boyunca sürdü.)

among

 • She was happy among her friends. (Arkadaşları arasında mutluydu.)
 • The money was divided among the children. (Para çocuklar arasında paylaşıldı.)
 • There is a spy among us. (Aramızda bir casus var.)

around

 • They walked around the park. (Parkın etrafında yürüdüler.)
 • The earth revolves around the sun. (Dünya güneşin etrafında döner.)
 • There are rumors going around. (Ortalıkta dedikodular dolaşıyor.)

at

 • He is at the office. (O, ofiste.)
 • The concert starts at 7 PM. (Konser akşam 7’de başlıyor.)
 • She laughed at the joke. (Şakaya güldü.)

before

 • He arrived before me. (Benden önce geldi.)
 • The meeting was scheduled before lunch. (Toplantı öğle yemeğinden önce planlanmıştı.)
 • She stood before the judge. (Hakimin önünde durdu.)

behind

 • The car is parked behind the building. (Araba binanın arkasında park edilmiş.)
 • She hid behind the curtain. (Perdenin arkasına saklandı.)
 • There is a garden behind the house. (Evin arkasında bir bahçe var.)

below

 • The temperature is below freezing. (Sıcaklık donma noktasının altında.)
 • His performance was below average. (Performansı ortalamanın altındaydı.)
 • The cat is hiding below the table. (Kedi masanın altında saklanıyor.)

beneath

 • The treasure is buried beneath the ground. (Hazine yerin altında gömülü.)
 • She looked beneath the bed. (Yatağın altına baktı.)
 • The boat sailed beneath the bridge. (Tekne köprünün altından geçti.)

beside

 • She sat beside him. (Onun yanında oturdu.)
 • The book is beside the lamp. (Kitap lambanın yanında.)
 • There is a park beside the school. (Okulun yanında bir park var.)

between

 • The shop is between the bank and the post office. (Dükkan banka ile postane arasında.)
 • There is a secret between us. (Aramızda bir sır var.)
 • He sat between his two friends. (İki arkadaşının arasında oturdu.)

beyond

 • The road goes beyond the village. (Yol köyün ötesine gider.)
 • Her talent is beyond compare. (Onun yeteneği kıyaslanamaz.)
 • The truth is beyond our understanding. (Gerçek, bizim anlayışımızın ötesindedir.)

by

 • She was standing by the window. (Pencerenin yanında duruyordu.)
 • The book was written by an unknown author. (Kitap, bilinmeyen bir yazar tarafından yazıldı.)
 • He will be here by noon. (Öğlene kadar burada olacak.)

despite

 • Despite the rain, we went for a walk. (Yağmura rağmen yürüyüşe çıktık.)
 • She succeeded despite the difficulties. (Zorluklara rağmen başarılı oldu.)
 • Despite his fear, he entered the dark room. (Korkusuna rağmen karanlık odaya girdi.)

during

 • We met during the conference. (Konferans sırasında tanıştık.)
 • She was very busy during the holidays. (Tatil boyunca çok meşguldü.)
 • He slept during the flight. (Uçuş sırasında uyudu.)

except

 • Everyone is here except John. (John hariç herkes burada.)
 • We work every day except Sunday. (Pazar hariç her gün çalışıyoruz.)
 • I like all fruits except bananas. (Muz hariç tüm meyveleri severim.)

for

 • This gift is for you. (Bu hediye senin için.)
 • She has been waiting for an hour. (Bir saattir bekliyor.)
 • He works for a big company. (Büyük bir şirket için çalışıyor.)

from

 • He is from Italy. (O, İtalya’dan.)
 • We learned a lot from the lecture. (Dersten çok şey öğrendik.)
 • She received a letter from her friend. (Arkadaşından bir mektup aldı.)

in

 • She is in the kitchen. (Mutfakta.)
 • The book is in the bag. (Kitap çantada.)
 • He is interested in music. (Müzikle ilgileniyor.)

inside

 • The cat is inside the house. (Kedi evin içinde.)
 • Please come inside. (Lütfen içeri gel.)
 • There is a secret inside the box. (Kutunun içinde bir sır var.)

into

 • She walked into the room. (Odaya girdi.)
 • He jumped into the pool. (Havuza atladı.)
 • The bird flew into the tree. (Kuş ağaca uçtu.)

like

 • She sings like an angel. (Melek gibi şarkı söylüyor.)
 • He runs like the wind. (Rüzgar gibi koşar.)
 • This tastes like chocolate. (Bu, çikolata gibi tadıyor.)

near

 • The school is near the park. (Okul parkın yakınında.)
 • She lives near the beach. (Sahil yakınında yaşıyor.)
 • There is a supermarket near our house. (Evinizin yakınında bir süpermarket var.)

of

 • The color of the sky is blue. (Gökyüzünün rengi mavidir.)
 • He is a friend of mine. (O, benim bir arkadaşım.)
 • The price of the book is high. (Kitabın fiyatı yüksek.)

off

 • The cat jumped off the table. (Kedi masadan atladı.)
 • Take your shoes off. (Ayakkabılarını çıkar.)
 • He fell off the ladder. (Merdivenden düştü.)

on

 • The book is on the table. (Kitap masanın üzerinde.)
 • He is on the phone. (Telefonda.)
 • She was on TV. (Televizyonda çıktı.)

onto

 • She climbed onto the roof. (Çatıya tırmandı.)
 • The cat jumped onto the bed. (Kedi yatağa atladı.)
 • He stepped onto the stage. (Sahneye çıktı.)

opposite

 • The bank is opposite the supermarket. (Banka süpermarketin karşısında.)
 • She sat opposite him. (Onun karşısında oturdu.)
 • There is a park opposite the school. (Okulun karşısında bir park var.)

out

 • She went out of the room. (Odadan çıktı.)
 • The cat jumped out of the window. (Kedi pencereden atladı.)
 • He walked out of the meeting. (Toplantıdan çıktı.)

outside

 • Let’s play outside. (Dışarıda oynayalım.)
 • The car is parked outside. (Araba dışarıda park edilmiş.)
 • She waited outside the door. (Kapının dışında bekledi.)

over

 • The plane flew over the mountains. (Uçak dağların üzerinden uçtu.)
 • The lamp is over the table. (Lamba masanın üzerinde.)
 • He jumped over the fence. (Çitin üzerinden atladı.)

past

 • He walked past the library. (Kütüphanenin önünden geçti.)
 • The deadline is past. (Son tarih geçti.)
 • She drove past the park. (Parkın önünden sürdü.)

since

 • I have been here since morning. (Sabahdan beri buradayım.)
 • She hasn’t seen him since the party. (Partiden beri onu görmedi.)
 • They have been friends since childhood. (Çocukluktan beri arkadaşlar.)
ingilizcede edatlar

through

 • He walked through the forest. (Ormanın içinden yürüdü.)
 • The river flows through the city. (Nehir şehrin içinden akar.)
 • She looked through the window. (Pencereden baktı.)

throughout

 • He traveled throughout the country. (Ülke boyunca seyahat etti.)
 • The news spread throughout the town. (Haber kasaba boyunca yayıldı.)
 • They remained friends throughout their lives. (Hayatları boyunca arkadaş kaldılar.)

to

 • She went to the market. (Markete gitti.)
 • He gave the book to her. (Kitabı ona verdi.)
 • We moved to a new house. (Yeni bir eve taşındık.)

toward

 • She walked toward the door. (Kapıya doğru yürüdü.)
 • The car was heading toward the city. (Araba şehre doğru gidiyordu.)
 • He has a positive attitude toward work. (İşe karşı olumlu bir tutumu var.)

under

 • The cat is under the table. (Kedi masanın altında.)
 • The book is under the bed. (Kitap yatağın altında.)
 • They were sitting under a tree. (Bir ağacın altında oturuyorlardı.)

underneath

 • The treasure is buried underneath the house. (Hazine evin altında gömülü.)
 • She found her shoes underneath the couch. (Ayakkabılarını kanepenin altında buldu.)
 • The boat passed underneath the bridge. (Tekne köprünün altından geçti.)

until

 • We waited until the end. (Sonuna kadar bekledik.)
 • She stayed until midnight. (Gece yarısına kadar kaldı.)
 • He worked until he finished. (Bitirene kadar çalıştı.)

up

 • She climbed up the hill. (Tepeden yukarı tırmandı.)
 • He looked up at the sky. (Gökyüzüne baktı.)
 • The sun came up. (Güneş doğdu.)

upon

 • Once upon a time, there was a princess. (Bir zamanlar, bir prenses vardı.)
 • He insisted upon seeing the manager. (Müdürü görmekte ısrar etti.)
 • The decision is based upon facts. (Karar, gerçeklere dayanıyor.)

with

 • She came with her friend. (Arkadaşıyla geldi.)
 • He cut the paper with scissors. (Kağıdı makasla kesti.)
 • They were playing with the dog. (Köpekle oynuyorlardı.)

within

 • The answer is within the text. (Cevap metin içinde.)
 • She completed the task within an hour. (Görevi bir saat içinde tamamladı.)
 • The garden is within the walls. (Bahçe duvarların içinde.)

without

 • He left without saying goodbye. (Hoşça kal demeden ayrıldı.)
 • She completed the puzzle without any help. (Yardım almadan bulmacayı tamamladı.)
 • He went out without his coat. (Paltosuz dışarı çıktı.)

upon

 • Once upon a time, there was a princess. (Bir zamanlar, bir prenses vardı.)
 • He insisted upon seeing the manager. (Müdürü görmekte ısrar etti.)
 • The decision is based upon facts. (Karar gerçeklere dayanıyor.)

Not: Bu yazının derlenmesinden AI kaynaklarından yararlanılmıştır.