İngilizcede Koşul Cümleleri Kullanımı

ingilizcede koşul cümleleri if clauses

İngilizcede Koşul cümleleri, bir durumun gerçekleşmesine bağlı olarak diğer durumların ortaya çıkabileceğini ifade eden cümlelerdir. İngilizce’de If Clause Type 0, If Clause Type 1, If Clause Type 2, If Clause Type 3 olmak üzere dört farklı tür koşul cümlesi vardır. Bu cümleler farklı zaman yapılarına sahip olduklarından, zamanlar arasında geçiş yapmak ve farklı koşulları ifade etmek mümkündür. Bu şart cümlelerini örnek cümlelerle ele alalım:

If Clause Type 0 / İngilizcede Koşul Cümleleri

Sıfır koşul cümleleri, gerçekleşen bir durumun ardından başka bir durumun ortaya çıkacağını ifade eder. Bu cümlelerde, hem şart hem de sonuç aynı zamanda olur ve genellikle doğru bilinen bir gerçeği ifade etmek için kullanılır.

If Clause Type 0 koşul türüne örnek cümleler:

 • If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. (Eğer suyu 100 dereceye kadar ısıtırsan, kaynar.)
 • If it rains, the ground gets wet. (Yağmur yağarsa, yer ıslanır.)
 • If you heat ice, it melts. (Eğer buz ısıtılırsa, erir.)
 • If I have a headache, I take a painkiller. (Eğer baş ağrım varsa, ağrı kesici alırım.)
 • If you don’t brush your teeth, they become yellow. (Eğer dişlerini fırçalamazsan, sararır.)
 • If she eats spicy food, she gets heartburn. (Eğer baharatlı yemek yerse, mide yanması olur.)

Zero conditional türü, gerçekleşen bir durumun doğrudan bir sonuca yol açacağı durumlar için kullanılır. Bu tür cümlelerde, hem şart hem de sonuç gerçekleşme ihtimali yüksek olan bir durumu ifade eder.

If Clause Type 1 / İngilizcede Koşul Cümleleri

Birinci koşul cümleleri, gelecekteki olası bir durumun gerçekleşmesi halinde ne olacağını ifade eder. Bu cümlelerde, şart cümlesi gelecekteki zaman yapısında, sonuç cümlesi ise şimdiki zaman yapısında olur.

If Clause Type 1 koşul türüne örnek cümleler:

 • If it rains tomorrow, I will stay at home. (yarın yağmur yağarsa evde kalacağım).
 • If I have time, I will go to the cinema tonight. (Zamanım olursa, bu akşam sinemaya gideceğim.)
 • If she studies hard, she will pass the exam. (O, sıkı çalışırsa sınavı geçecek.)
 • If I see him, I will tell him the good news. (Onu görürsem, iyi haberleri ona söyleyeceğim.)
if clause, conditional ingilizcede koşul cümleleri

If Clause Type 2 / koşul cümleleri

İkinci koşul cümleleri, gerçekleşmesi imkansız olan veya küçük bir ihtimal olan bir durumun ortaya çıkması durumunda ne olacağını ifade eder. Dolayısıyla bu koşul cümleleri için “unreal past” (gerçek olmayan geçmiş zaman) ifadesi kullanılır. Ayrıca, olmak fiil yardımcısı olan “be” nin geçmiş zaman çekimi olan “was, were” çekimlerinden genel olarak “were” kullanılır. Bu bütün zamirler için geçerlidir. Genel olarak, bu cümlelerde, şart cümlesi şimdiki zamanda, sonuç cümlesi ise genellikle “would veya could” yardımcı fiili ile oluşturulur.

If Clause Type 2 koşul türüne örnek cümleler:

 • If I won the lottery, I would buy a Mercedes. (Piyangoyu kazansaydım (kazanırsam), bir Mercedes alırdım (alırım).
 • If I had more money, I would travel around the world. (Daha fazla param olsaydı, dünya turuna çıkardım.)
 • If I spoke French, I would apply for the job in Paris. (Fransızca konuşabilseydim, Paris’teki işe başvururdum.)
 • If it wasn’t raining, we would go for a picnic. (Yağmur yağmıyorsa pikniğe giderdik.)
 • If I were you, I would study harder for the exam. (Senin yerinde olsaydım, sınava daha çok çalışırdım.)
 • If he didn’t eat so much junk food, he would be healthier. (O, çok fazla abur cubur yemezse daha sağlıklı olurdu.)
conditional İngilizcede koşul cümleleri

If Clause Type 3 / koşul cümleleri

Üçüncü koşul cümleleri, geçmişteki bir olayın farklı bir sonuca yol açabileceğini ifade eder. Bu cümlelerde, şart cümlesi geçmiş zaman yapısında, sonuç cümlesi ise “would have veya could have” yardımcı fiilleri ile oluşturulur. Type 3 ün en belirgin özelliği bu cümlelerin sadece geçmişe ait durumlar için kullanılmasıdır.

If Clause Type 3 koşul türüne örnek cümleler:

 • If I had studied harder, I would have passed the exam. (Daha sıkı çalışmış olsaydım, sınavı geçerdim.)
 • If you had told me earlier, I would have been able to help you. (Daha önce söyleseydin, sana yardım edebilirdim.)
 • If we had left earlier, we wouldn’t have missed the train. (Daha erken çıksaydık, treni kaçırmazdık.)
 • If he had been careful, he wouldn’t have crashed his car. (Dikkatli olsaydı, arabasını çarpmazdı.)
 • If the weather had been better, we would have gone for a picnic. (Hava daha iyi olsaydı, pikniğe giderdik.)

If Clause Mix Type / İngilizcede koşul cümleleri

Tüm bu şart cümlelerinin haricinde Mix type (karışık tür) diye adlandırılan bir başka koşul cümlesi daha vardır. Bu tür adını iki farklı koşul türünün (type 3 ve type 2) bileşkesi olmasından almaktadır. Bu koşul cümlelerinin bir tarafı geçmiş zamana bakmakta ve dolayısıyla (would have ve could have + v3) kullanılmakta ike, diğer tarafta ise şimdiki zamana veya gelecek zamana ilişkin type 2 yapısı (would veya could verb 1) yapısı vardır.

If Clause Mix Type koşul türüne örnek cümleler:

 • If it had not been for my father, I could not be a teacher now. (Babam (ın etkisi) olmasaydı, şimdi bir öğretmen olamazdım.)
 • If he had saved some money, he wouldn’t be in debt now. (Biraz para biriktirmiş olsaydı, şimdi borçta olmazdı.)
 • If she had gone to bed earlier, she wouldn’t be so tired now. (Daha erken yatsaydı, şimdi bu kadar yorgun olmazdı.)
 • If I had met her earlier, we would be friends now. (Onunda daha önce tanışmış olsaydım, arkadaş olurduk.)
 • If he had listened to my advice, he wouldn’t be in trouble now. (Benim tavsiyeme kulak vermiş olsaydı, şimdi sorun yaşamazdı.)

Netice itibarıyla İngilizcede koşul cümleleri, dilbilgisi kurallarında önemli bir yer tutar. Bunları doğru bir şekilde kullanmak, İngilizce öğreniminde önemli bir adımdır. Ayrıca, koşul cümleleri yazılı ve sözlü İngilizce iletişimde de sıkça kullanılan ifadelerdir. Bu nedenle, İngilizce öğrenirken koşul cümlelerini anlamak ve kullanmak oldukça önemlidir.

Benzeri yazılar:

online ingilizce dersleri, sıfırdan ingilizce dersleri, online ingilizce özel ders